KART Holding a.s.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné pro internetový obchod se spotřebiteli,

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

I.          Úvodní ustanovení

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při uzavírání Kupních smluv při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, společnosti KART Holding, a.s., IČ: 25556061, se sídlem Františka Diviše 944, Uhříněves, 104 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18445.

 

2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem se řídí občanskoprávními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Spotřebitel uzavřením Kupní smlouvy dle čl. V., bodu 2. těchto VOP potvrzuje, že je mu obsah těchto VOP znám, že s nimi bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Právní otázky neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

3. Prodávající je povinen Spotřebiteli dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit Spotřebiteli nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s Kupní smlouvou a občanským zákoníkem a Spotřebitel se zavazuje zboží a doklady řádně převzít a zaplatit kupní cenu. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na jeho www stránkách, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli informativním e-mailem na e-mail Spotřebitele, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

4. VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího www.mujobal.cz a obsahují informace, které je povinen Prodávající při jednání prostřednictvím prostředků dálkové komunikace Spotřebiteli s dostatečným předstihem poskytnout podle §§ 1820 -1840 občanského zákoníku.

 

5. Pro případ, že by některé ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv Spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto VOP pro právní vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

 

II.         Definice

 

1. „Prodávající“ je obchodní společnost KART Holding, a.s., IČ: 25556061, se sídlemFrantiška Diviše 944, Uhříněves, 104 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18445.

2. „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která vystupuje v pozici kupujícího.

3. „Závazná objednávka“ je Spotřebitelem odeslaná objednávka na vybrané zboží zobrazené v „Nákupním košíku“, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu.

4. „Smluvními stranami“ se rozumí Prodávající a Spotřebitel.

 

III.        Předmět smlouvy

 

Předmětem Kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP je prodej zboží prezentovaného na internetových stránkách Prodávajícího www.mujobal.cz. Zboží je specifikováno názvem, hlavními parametry, popisem a cenou.

 

IV.        Účastníci

 

Prodávající uzavírá Kupní smlouvy podle těchto VOP s fyzickými osobami, které jsou zcela způsobilými k právním úkonům a nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti a s právnickými osobami, které nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

V.         Způsob objednání zboží /Uzavření smlouvy

 

1. Při nákupu vybraného zboží, prezentovaného na internetových stránkách Prodávajícího, vloží zájemce o koupi vybrané zboží do „Nákupního košíku“. V „Nákupním košíku“ se zájemci o koupi zobrazí veškeré vybrané položky, které hodlá od Prodávajícího zakoupit. Zboží zobrazené v „Nákupním košíku“ se má za zboží, které bude objednáno. U vybraného zboží vloženého do „Nákupního košíku“ se vždy zobrazí celková cena včetně DPH. Po vyplnění osobních údajů v příslušném formuláři odešle zájemce o koupi Závaznou objednávku Prodávajícímu.

 

2. Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Prodávajícího je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je až řádně vyplněná internetová objednávka Spotřebitele, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu. O přijetí objednávky (akceptaci) je Spotřebitel informován Prodávajícím prostřednictvím automatického e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí závazné objednávky Spotřebiteli.

 

3. Pokud by Prodávající po uzavření Kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není u Prodávajícího k dispozici nebo je nelze z jiných důvodů dodat, nabídne Spotřebiteli zboží, co se druhu, kvality a ceny týče, rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou Spotřebitel souhlasit, může Prodávající nebo Spotřebitel bez zbytečného odkladu od Kupní smlouvy odstoupit. Pokud Spotřebitel již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, Prodávající toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

 

4. Odstoupení od Kupní smlouvy podle čl. V., bodu 3 těchto VOP je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

 

VI.        Dodání zboží

 

1. Dodání zboží Prodávající realizuje na náklady Spotřebitele na jím uvedenou dodací adresu, a to prostřednictvím kurýrní zásilkové služby.

 

2. Náklady přepravy zboží a balné se připočítávají k ceně zboží. Zboží bude zákazníkovi zasíláno balíkovou nebo paletovou zásilkou. Cena balného v rámci ČR je stanovena individuálně podle hmotnosti nebo vzdálenosti za jednu objednanou a doručenou zásilku.

 

3. Náklady na přepravu včetně balného zobrazí internetový obchod Prodávajícího v objednávce.

 

4. Dodací lhůta je odvozena podle toho, zda je objednávané zboží dostupné skladem (vždy uvedeno u příslušného produktu) či zda je třeba jej vyrobit a naskladnit. Je-li zboží skladem, činí dodací lhůta obvykle do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky Spotřebitelem. Termín dodání platí pouze při odeslání objednávky do 10:00 hodin dopoledne. V takovém případě je dodací lhůta počítána včetně dne objednání. V případě odeslání objednávky Spotřebitelem po 10:00 hodině dopolední, je dodací lhůta počítána až od následujícího pracovního dne. Rozhodná doba pro určení nejbližšího termínu dodání je 10:00 hodina.

 

V předvánočním čase (tj. listopad/prosinec) je možné, vzhledem k přetíženosti expedice, prodloužení dodacích lhůt až na 10 pracovních dnů. V tomto případě doporučuje Prodávající zaslání objednávek včas mailem na info@umimeobaly.cz či telefonické ověření možných termínů dodání na tel. čísle +420 577 111 511, PO/PÁ 07:00 – 15:30 hod.

 

Není-li zboží skladem, činí dodací lhůta obvykle 14-21 dní od odeslání objednávky spotřebitelem.

 

Dodací lhůty shora uvedené jsou pouze orientační a mohou se v jednotlivých objednávkách lišit. V případě nemožnosti dodržení termínu dodání je Prodávající povinen neprodleně informovat Spotřebitele o náhradním termínu dodání zboží.

 

5. Povinnost Prodávajícího dodat zboží je splněna převzetím zásilky Spotřebitelem.

 

6. V případě, že Prodávající nedodá objednané zboží ani v náhradním termínu, je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Veškerá plnění navzájem si poskytnutá podle zrušené Kupní smlouvy si jsou obě smluvní strany povinny vrátit. Odstoupení od Kupní smlouvy podle tohoto článku těchto VOP je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

 

VII.       Kupní cena

 

1. Aktuální kupní cena zboží je uvedena přímo na internetových stránkách www.mujobal.cz a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží uvedenou na stránkách kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží ve smlouvě je rozhodující cena uveřejněná na www.mujobal.cz v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

 

2. Prodávající je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst DPH v příslušné zákonné výši, přepravné vč. balného podle čl. VI, bodu 3. těchto VOP, jejichž aktuální výši zjistí zákazník rovněž na stránkách www.mujobal.cz.

 

3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá smluvní strana sama.

 

VIII.      Způsoby úhrady

 

1. Kupní cenu je Spotřebitel povinen uhradit následovně:

a)    Platba v hotovosti při osobním odběru ve výdejním místě společnosti: Holešovská 1693, Holešov, PSČ 769 01, v pracovních dnech PO-PÁ 7:00-15:30, pouze po předchozí domluvě,

b)    Platba v hotovosti při dobírce (zásilka dodaná vybraným přepravcem), při převzetí zboží.

c)    Platba předem – bezhotovostně, převodem na účet Prodávajícího.

 

Jiný způsob úhrady není možný.

 

2. Ke každé dodávce zboží vystaví Prodávající Spotřebiteli fakturu, která slouží současně jako dodací list.

 

3. Zboží přechází do vlastnictví Spotřebitele až úplným zaplacením kupní ceny.

 

IX.        Odpovědnost prodávajícího z vadného plnění

 

1.   Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době kdy Spotřebitel věc převzal.

a)     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

b)     věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)        věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno dle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.   Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

4.   Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (§§ 2113-2117 občanského zákoníku).

5.   Nemá-li věc vlastnosti stanovené v bodu1, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

6.   Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo i od smlouvy odstoupit.

7.   Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

8.   Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

 

X.         Reklamační řád

 

1.   Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Reklamované zboží je Spotřebitel povinen zaslat na adresu provozovny prodávajícího: Holešovská 1693, 769 01 Holešov, prostřednictvím České pošty nebo kterékoliv zásilkové služby. Zásilka zaslaná Spotřebitelem na dobírku, nebude prodávajícím přijata. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je Spotřebitel také povinen doložit doklad o nákupu zboží, vrátit zboží v neporušeném stavu společně s přesným popisem, v čem je Spotřebitelem spatřována vadnost dodaného zboží.

2.   Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

3.   Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

4.   Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení dle předešlého bodu nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

5.   Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

 

XI.        Odstoupení od smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku a vrácení zboží

 

1.         Spotřebitel je v souladu s ustanoveními § 1829 a násl.  zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od Kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) a nařízení vlády č. 363/2013 Sb. podnikatel poučuje spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy takto:

 

1.1.          Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

1.2.         Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3.         Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost KART Holding,a.s., Holešovská 1693, 769 01 Holešov, tel. +420 577 111 511, fax: +420 577 106 435, e-mail info@umimeobaly.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce www.mujobal.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4.         Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat

odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2.         Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1.         Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a)  jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2.         Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Holešovská 1693, 76901 Holešov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3.         Náklady spojené s vrácením zboží:

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jste je převzal(a), bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství a  veškeré dokumentace.

 

2.4.         Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

XII. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel použít též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jež tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@umimeobaly.cz

 

 

Adresát: KART Holding, a.s., Holešovská 1693, 76901 Holešov, IČO: 25556061, fax: +420 577 106 435, e-mail info@umimeobaly.cz  

 

Oznamuji (oznamujeme), že tímto odstupuji (odstupujeme) od smlouvy o nákupu tohoto zboží……………………………………

 

Datum objednání/ datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů :

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

XIII.      Ochrana dat

 

1. Odesláním objednávky uděluje Spotřebitel Prodávajícímu výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů se zpracováním, shromažďováním a ukládáním jeho osobních údajů, které získá spolu s jeho objednávkou, výhradně pro účely splnění jeho objednávky a pro účely možného dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto Spotřebiteli a za účelem zkvalitnění služeb. Zpracování a uchovávání osobních údajů se bude uskutečňovat jak elektronickým tak manuálním způsobem. Souhlas se týká zpracování osobních údajů v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, telefonního spojení a e-mailové adresy pouze pro účely uvedené v předchozí větě. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy po dobu dalších 2 let. Pokud by Spotřebitel nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na následující e-mailovou adresu Prodávajícího.

 

2. Prodávající nebude osobní údaje Spotřebitele využívat k jiným účelům než vymezeným v čl. XII., bodu 1. těchto VOP a poskytovat je jiným osobám. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

3. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

KART Holding a.s.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné pro internetový obchod s podnikateli ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

 

I.          Úvodní ustanovení

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při uzavírání Kupních smluv při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, společnosti KART Holding, a.s., IČ: 25556061, se sídlem Františka Diviše 944, Uhříněves, 104 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18445, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Prodávajícího s Kupujícím.

 

2. Uzavřením Kupní smlouvy podle čl. IV, bodu 2. těchto VOP akceptují její účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem občanského zákoníku a Kupující uzavřením Kupní smlouvy dle čl. IV, bodu 2. těchto VOP potvrzuje, že je mu obsah těchto VOP znám, že s nimi bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Právní otázky neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

3. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP. Veškeré odchylky od těchto VOP musí být výslovně dohodnuty. Veškeré obchody Prodávajícího se řídí těmito VOP ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy.

 

4. Prodávající je povinen Kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují

a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží a Kupující se zavazuje zboží a doklady řádně převzít a zaplatit kupní cenu.

 

5. VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího www.mujobal.cz.

 

II.         Definice

 

„Prodávající“ je obchodní společnost KART Holding, a.s., IČ: 25556061, se sídlem Františka Diviše 944, Uhříněves, 104 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18445.

„Kupující“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která nakupuje Zboží od Prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti a se kterou uzavřel Prodávající Kupní smlouvu.

„Kupní smlouva“ je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená Kupní smlouva na základě závazné internetové objednávky Kupujícího a jejího potvrzení Prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí závazné objednávky Kupujícímu.

„Závazná objednávka“ je Kupujícím odeslaná objednávka vybraného zboží umístěného do „Nákupního košíku“, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu.

„Smluvními stranami“ se rozumí Prodávající a Kupující.

 

III.        Předmět smlouvy

 

Předmětem Kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP je prodej zboží prezentovaného na internetových stránkách Prodávajícího www.mujobal.cz. Zboží je specifikováno názvem, hlavními parametry, popisem a cenou.

 

IV.        Účastníci

 

Prodávající uzavírá Kupní smlouvy podle těchto VOP s fyzickými osobami, které jsou zcela způsobilými k právním úkonům a nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti a s právnickými osobami, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

V.         Způsob objednání zboží /Uzavření smlouvy

 

1. Při nákupu vybraného zboží, prezentovaného na internetových stránkách Prodávajícího, vloží zájemce o koupi vybrané zboží do „Nákupního košíku“. V „Nákupním košíku“ se zájemci o koupi zobrazí veškeré vybrané položky, které hodlá od Prodávajícího zakoupit. Zboží zobrazené v „Nákupním košíku“ se má za zboží, které bude objednáno. U vybraného zboží vloženého do „Nákupního košíku“ se vždy zobrazí celková cena včetně DPH. Po vyplnění osobních údajů v příslušném formuláři odešle zájemce o koupi Závaznou objednávku Prodávajícímu.

 

2. Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Prodávajícího je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je až řádně vyplněná internetová objednávka Kupujícího, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu. O přijetí objednávky (akceptaci) je Kupující informován Prodávajícím prostřednictvím automatického e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí závazné objednávky Kupujícímu.

 

3. Pokud by Prodávající po uzavření Kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není u Prodávajícího k dispozici nebo je nelze z jiných důvodů dodat, nabídne Kupujícímu zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou Kupující souhlasit, může Prodávající nebo Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Pokud Kupující již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, Prodávající toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy podle čl. X těchto VOP.

 

VI.        Dodání zboží

 

1. Dodání zboží Prodávající realizuje na náklady Kupujícího na jím uvedenou dodací adresu, a to prostřednictvím kurýrní zásilkové služby.

 

2. Náklady přepravy zboží a balné se připočítávají k ceně zboží. Zboží bude zákazníkovi zasíláno balíkovou nebo paletovou zásilkou. Cena balného v rámci ČR je stanovena individuálně podle hmotnosti nebo vzdálenosti za jednu objednanou a doručenou zásilku.

 

3. Náklady na přepravu včetně balného zobrazí internetový obchod Prodávajícího v objednávce.

 

4. Dodací lhůta je odvozena podle toho, zda je objednávané zboží dostupné skladem (vždy uvedeno u příslušného produktu) či zda je třeba jej vyrobit a naskladnit. Je-li zboží skladem, činí dodací lhůta obvykle do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky Kupujícím. Termín dodání platí pouze při odeslání objednávky do 10:00 hodin dopoledne. V takovém případě je dodací lhůta počítána včetně dne objednání. V případě odeslání objednávky Kupujícím po 10:00 hodině dopolední, je dodací lhůta počítána až od následujícího pracovního dne. Rozhodná doba pro určení nejbližšího termínu dodání je 10:00 hodina.

 

V předvánočním čase (tj. listopad/prosinec) je možné, vzhledem k přetíženosti expedice, prodloužení dodacích lhůt až na 10 pracovních dnů. V tomto případě doporučuje Prodávající zaslání objednávek včas mailem na info@umimeobaly.cz či telefonické ověření možných termínů dodání na tel. čísle +420 577 111 511, PO/PÁ 07:00 – 15:30 hod.

 

Není-li zboží skladem, činí dodací lhůta obvykle 14-21 dní od odeslání objednávky Kupujícím.

 

5. Povinnost Prodávajícího dodat zboží je splněna jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Tímto okamžikem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

 

VII.       Kupní cena

 

1. Aktuální kupní cena zboží je uvedena přímo na internetových stránkách www.mujobal.cz a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na www.mujobal.cz v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

 

2. Prodávající je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst DPH v příslušné zákonné výši, poštovné vč. balného podle čl. V, bodu 3. těchto VOP, jejichž aktuální výši zjistí zákazník rovněž na stránkách www.mujobal.cz.

 

3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá smluvní strana sama.

 

VIII.      Způsoby úhrady

 

1. Kupní cenu je Spotřebitel povinen uhradit následovně:

a)  Platba v hotovosti při osobním odběru ve výdejním místě společnosti:

 Holešovská 1693, Holešov, PSČ 769 01, v pracovních dnech PO-PÁ 7:00-

 15:30, pouze po předchozí domluvě,

b)    Platba v hotovosti při dobírce (zásilka dodaná vybraným přepravcem), při převzetí zboží.

c)    Platba předem – bezhotovostně, převodem na účet Prodávajícího.

 

Jiný způsob úhrady není možný.

 

2. Ke každé dodávce zboží vystaví Prodávající Kupujícímu fakturu, která slouží současně jako dodací list.

 

3. Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 

IX.        Odpovědnost za vady

 

Odpovědnost za vady se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.

 

 

X.         Odstoupení od Smlouvy

 

1 Od Kupní smlouvy lze odstoupit pouze v případech stanovených v ustanovení §  2001 – 2005 občanského zákoníku č. 89/20012 Sb. a těmito VOP.

 

2. Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího a v případě zahájení insolvenčního řízení na Kupujícího.

 

3. Odstoupení od Kupní smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

 

 

XI.        Smluvní pokuta a náhrada škody

 

1. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, trvá-li prodlení Kupujícího do 30 dnů po lhůtě splatnosti a smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, trvá-li prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a to až do úplného zaplacení kupní ceny. Smluvní pokuta se stává splatnou okamžikem vzniku nároku na její zaplacení.

 

2. Smluvní strana, která porušila povinnost z Kupní smlouvy, je zavázána tuto povinnost splnit i po zaplacení smluvní pokuty.

 

3. Smluvní strana, která poruší povinnost ze Smlouvy, je povinna zaplatit smluvní pokutu, i když druhé straně nevznikla porušením povinnosti škoda. Je-li sjednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

 

4. Shora uvedenými ustanoveními o smluvní pokutě není nikterak dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody vzniklou Prodávajícímu v důsledku porušení povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a těchto VOP Kupujícím, vyjma případů uvedených v bodu 3 tohoto článku. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náhradu škody na požádání učiněné písemným oznámením zaslaným Kupujícímu v plném rozsahu a příp. vedle smluvní pokuty.

 

XII.       Doručování

 

1. Pro účely těchto VOP a Kupní smlouvy se písemnou komunikací mezi Prodávajícím a Kupujícím rozumí komunikace prostřednictvím korespondence zasílané prostřednictvím e-mailu, telefaxu a držitele poštovní licence.

 

2. Obě strany se zavazují, že budou druhou smluvní stranu neprodleně informovat o případných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací.

 

XIII.      Rozhodčí doložka

 

1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti Zlín, Gahurova 292, Zlín.

 

XIV.      Ochrana dat

 

1. Odesláním objednávky uděluje Kupující Prodávajícímu výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů se zpracováním, shromažďováním a ukládáním jeho osobních údajů, které získá spolu s jeho objednávkou, výhradně pro účely splnění jeho objednávky a pro účely možného dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto Kupujícímu a za účelem zkvalitnění služeb. Zpracování a uchovávání osobních údajů se bude uskutečňovat jak elektronickým tak manuálním způsobem. Souhlas se týká zpracování osobních údajů v rozsahu jména a příjmení fyzické podnikající osoby, adresy trvalého bydliště, daňového identifikačního čísla, telefonního spojení a e-mailové adresy pouze pro účely uvedené v předchozí větě. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy po dobu dalších 2 let. Pokud by Kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na následující e-mailovou adresu Prodávajícího.

 

2. Prodávající nebude osobní údaje Kupujícího využívat k jiným účelům než vymezeným v čl. XIV., bodě 1. těchto VOP a poskytovat je jiným osobám. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

 

XV.       Závěrečná ustanovení

 

1.   Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy  info@umimeobaly.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Prodávající na jeho elektronickou adresu.

2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor na dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

3.   Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je Spotřebiteli nadále přístupný. Nákupem Spotřebitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

4.   Tyto obchodní podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014

Obchodní podmínky a reklamační řád

Úvodní stránka  >  Obchodní podmínky a reklamační řád
Můj košík > Obsahuje 0 položek za 0,00 Kč.


ShopSys® - aplikace pro e-shop